MY MENU

ฝายยาง

เป็นประตูน้ำที่สามารถปรับระดับได้ เพื่อสำหรับกักเก็บน้ำ , ผลิตกระแสไฟฟ้า และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการชลประทาน ฝายยางได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม