MY MENU

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Custom – Made Rubber Products)
เราสามารถทำการผลิตสินค้ายางตามคุณลักษณะและความต้องการของลูกค้า จากทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์